همکاران

تعداد بازدید:۸۸۹۳
حسین کازهی

  حسین کازهی

معاون و مسئول واحد علم سنجی


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش اداری

 •   31022641

 •   hkazehi[at]birjand.ac.ir

فروزان امیاری

  فروزان امیاری

کتابدار بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022649

نسرین بابائیان

  نسرین بابائیان

کارشناس مسئول مواد غیر کتابی


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش خدمات فنی

 •   31022642

 •   Nasrin_b_55[at]yahoo.com

معصومه چاجی

  معصومه چاجی

کارشناس کتابداری


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها

 •   31022646

 •   chaji1357[at]gmail.com

محمود حق پرست

  محمود حق پرست

مسئول بخش سازماندهی منابع


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش خدمات فنی

 •   31022643

 •   mhaghparast[at]birjand.ac.ir

مریم خدابخشی

  مریم خدابخشی

مسئول بخش امانت و تسویه حساب


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022645

 •   maryamkhodabakhshi[at]birjand.ac.ir

حوا خزاعی نژاد

  حوا خزاعی نژاد

کارشناس علم سنجی


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش اداری - واحد علم سنجی

 •   31022644

 •   hkhazaeinezhad[at]birjand.ac.ir

مهدی زینل نژاد

  مهدی زینل نژاد

مسئول بخش اطلاع رسانی و وب سایت کتابخانه


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   31022647

 •   mzeynalnezhad[at]birjand.ac.ir

محسن صدیقی

  محسن صدیقی

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف

فرشته مرتضوی

  فرشته مرتضوی

کارشناس کتابداری - بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022648

 •   fmortazavi1395[at]gmail.com

 

مریم خدابخشی

  سیداحمد موسوی

کارشناس بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022648

 •   A.mosavi[at]birjand.ac.ir

عصمت نجفی

  عصمت نجفی

مسئول بخش مرجع و پایان نامه ها


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها

 •   31022646

 •   enajafi[at]birjand.ac.ir

ماریا مسینایی

  ماریا مسینایی

کارشناس انتشارات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   31022650

 •   entesharat[at]birjand.ac.ir

 

کلید واژه ها: بخش همکف بخش نشر طبقه همکف بخش طبقه همکف بخش نشر طبقه بخش مسئول بخش مرکز نشر طبقه بخش طبقه بخش بخش امانت بخش اطلاع