همکاران

حسین کازهی

  حسین کازهی

معاون


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف - بخش اداری

 •   05632202301 - 1119 - 31021119

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

علی احسانی مقدم

  علی احسانی مقدم

کارشناس کتابداری بخش مرجع و پایان نامه ها


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها

 •   05632202301 - 1180 - 31021180

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   Aliehsani58[at]gmail.com

فروزان امیاری

  فروزان امیاری

کتابدار بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1115 - 31021115

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

نسرین بابائیان

  نسرین بابائیان

کارشناس سازماندهی منابع


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف - بخش خدمات فنی

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1116 - 31021116

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   Nasrin_b_55[at]yahoo.com

محمود حق پرست

  محمود حق پرست

مسئول بخش سازماندهی منابع


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف - بخش خدمات فنی

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1118 - 31021118

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   mhaghparast[at]birjand.ac.ir

مریم خدابخشی

  مریم خدابخشی

مسئول بخش امانت و تسویه حساب


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1117 - 31021117

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   maryamkhodabakhsi[at]birjand.ac.ir

حوا خزاعی نژاد

  حوا خزاعی نژاد

کارشناس انتشارات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1123 - 31021123

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   hkhazaeinezhad[at]birjand.ac.ir

مهدی زینل نژاد

  مهدی زینل نژاد

مسئول بخش اطلاع رسانی و طرح غدیر


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1122 - 31021122

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   mzeynalnezhad[at]birjand.ac.ir

محسن صدیقی

  محسن صدیقی

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه دوم

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

فرشته مرتضوی

  فرشته مرتضوی

کارشناس کتابداری - بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ - 1115 - 31021115

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   fmortazavi1395[at]gmail.com

حامد مزگی نژاد

  حامد مزگی نژاد

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه همکف

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

عصمت نجفی

  عصمت نجفی

مسئول بخش مرجع و پایان نامه ها


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

 •   طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها

 •   05632202301 - 1114 - 31021114

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   enajafi[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۴۸۷۵