همکاران

حسین کازهی

  حسین کازهی

معاون و مسئول واحد علم سنجی


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش اداری

 •   31022641 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   hkazehi@birjand.ac.ir

علی احسانی مقدم

  علی احسانی مقدم

کارشناس کتابداری


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش اداری

 •   31022644 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   Aliehsani@birjand.ac.ir

فروزان امیاری

  فروزان امیاری

کتابدار بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022649 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

نسرین بابائیان

  نسرین بابائیان

کارشناس سازماندهی منابع


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش خدمات فنی

 •   31022642 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   Nasrin_b_55@yahoo.com

محمود حق پرست

  محمود حق پرست

مسئول بخش سازماندهی منابع


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش خدمات فنی

 •   31022643 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   mhaghparast@birjand.ac.ir

مریم خدابخشی

  مریم خدابخشی

مسئول بخش امانت و تسویه حساب


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022645 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   maryamkhodabakhsi@birjand.ac.ir

حوا خزاعی نژاد

  حوا خزاعی نژاد

کارشناس انتشارات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   hkhazaeinezhad@birjand.ac.ir

مهدی زینل نژاد

  مهدی زینل نژاد

مسئول بخش اطلاع رسانی و طرح غدیر


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   31022647 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   mzeynalnezhad@birjand.ac.ir

محسن صدیقی

  محسن صدیقی

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

فرشته مرتضوی

  فرشته مرتضوی

کارشناس کتابداری - بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   31022648 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   fmortazavi1395@gmail.com

حامد مزگی نژاد

  حامد مزگی نژاد

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

عصمت نجفی

  عصمت نجفی

مسئول بخش مرجع و پایان نامه ها


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها

 •   31022646 VOIP

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   enajafi@birjand.ac.ir

ماریا مسینایی

  ماریا مسینایی

کارشناس انتشارات


 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی 1

 •   31022650 VOIP

 •   5632202143

 •   entesharat@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۵۶۵۷