هسته گزینش

هرکه کارگزاری از مسلمانان را بگمارد و بداند که در میان ایشان شایسته تر از او و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش هست به خدا، پیامبرش و به مسلمین خیانت کرده است.

حضرت رسول اکرم (ص)