پردیس مهندسی

پردیس مهندسی دانشگاه بیرجند شامل دانشکده مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر است.