سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی

فرم نظرسنجی خدمت
 • نام و نام خانوادگی*اختیاری
  0
 • 1
 • جنسیت*اختیاری
  زن
  مرد
  2
 • مدرک تحصیلی* اختیاری
  3
 • شغل*اختیاری
  4
 • شماره موبایل*اختیاری
  5
 • شفافیت فرآیندی
  6
 • نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  7
 • نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  8
 • انجام کار بر اساس ضوابط و مقررات اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  9
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری
  10
 • نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  11
 • امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  12
 • به موقع بودن و شفاف بودن فرآیند رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  13
 • راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پي‌گيري وضعيت درخواست‌ها*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  14
 • تسلط بر فرایند
  15
 • دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  16
 • زمان فرایند
  17
 • تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  18
 • تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  19
 • میزان مراجعه شما به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  20
 • نظام مند بودن فرایند
  21
 • نظم، ترتيب وسهولت دسترسي به امكانات برای دریافت خدمت*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  22
 • دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  23
 • کلیت فرآیند
  24
 • احساس رضایت از خدمت دریافت شده*
  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  25
 • 26
 • چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :*
  27