۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
علیامینیحوزه ریاست/هیات ممیزهکارشناس امور هیئت ممیزه103531021035
محمودحاجیانیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس دفتر همکاری‌های علمی بین المللی104031021040
مرضیهخوشحالحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس دفتر بین الملل104131021041
مهدیابراهیمیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104231021042
سید حسینحسینیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104331021043
محمد جوادمشاوری نیاحوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانمدیر هسته گزینش105031021050
طاهرههادوی کیاحوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانکارشناس هسته گزینش105131021051
امیرمهدویحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگرمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر105531021055
مفیدشاطریحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت106031021060
منیرهرضائیحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی آموزش عالی106131021061
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰