۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
حسینشکوهی فردحوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استاندبیر هیات نظارت و ارزیابی استان106531021065
صدیقهستاره شناسحوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استانکارشناس106631021066
قاسمنخعی پورحوزه ریاست/اداره حقوقیرئیس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه107031021070
--حوزه ریاست/اداره حقوقیدبیر کمیسیون معاملات107131021071
عبداللهمیرزاییحوزه ریاست/اداره حقوقیمتصدی امور دفتری107231021072
پیماننخعیحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی-107531021075
سید حامدحمیدزادهحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیمسئول راه اندازی موزه107631021076
محمدخراشادی زادهحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری109031021090
احسانثابتیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمسئول دفتر109131021091
یاسینبهروزیحوزه ریاست/برنامه ، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول آمار و منابع اطلاعات109231021092
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰