۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
ابراهیممحمدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی624231026242
ابراهیمغلامیپردیس علوم پایهریاست660131026601
ابراهیمحسن زادهدانشکده علوم پایه/گروه زمین شناسیتکنسین مقاطع نازک670331026703
ابراهیمنصرآبادیدانشکده علوم پایه/گروه ریاضیعضو هیات علمی675631026756
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی-32253680
ابرهیمغلامیدانشکده علوم پایه/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی668331026683
ابرهیمغلامیدانشکده علوم پایه/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی669631026696
ابوالفضلنداییحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی101231021012
ابوالفضلدرستکارمعاونت اداری و مالیمسئول دفتر400031024000
ابوالفضلبیجاریپردیس مهندسی/گروه مهندسی الکترونیکمدیر گروه635131026351
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰