۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مسلمباشتنیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293-
سیدمحمدحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی292-
سید جوادحسینی واشانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی289-272-
هادیسریرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی253-
یاسمنشمشیرگرانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی342-240-
سیداحسانغیاثیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی290-
همایونفرهنگ فرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی296-
محسنمجتهدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی291-
محمدباقرمنتظرتربتیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی290-
محمدحقیقتپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیکارشناس آموزشی373-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰