۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سمانهپنجابیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی211431022114
زهرهعلیزادهمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس فناوری اطلاعات211531022115
علیسعیدیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتمدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت212131022121
فاطمهمهربانمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس مرکز نوآوری212231022122
زهراخراسانیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت212331022123
امیرمیکانیکیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کارخانه نوآوریکارشناس پژوهشی212431022124
عزیزهاحراری مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی212531022125
سید احمداسلامی نژادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی212631022126
رضاسرحدیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت آزمایشگاه مرکزیمدیر آزمایشگاه214131022141
طاهرهقاسمی درمیانمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت آزمایشگاه مرکزیکارشناس آزمایشگاه214331022143
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰