۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
نیلوفرکمیلیدانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات آموزشی610531026105
مصطفیسالاری بیرجندیدانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات آموزشی610631026106
هادیصالح پوردانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی610731026107
-نشریه بین رشته ای ادبیات و هنر و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسینشریات626031026260
ابراهیماحمدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخکارشناس گروه611031026110
مجتبیخلیفهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخمدیر گروه611131026111
شیرزادخزاییدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611331026113
**دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611431026114
علینجف زادهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611531026115
مجتبیخلیفهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611631026116
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰