۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محمدسعادتیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی303-
عباسمحمدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی303-264-
سعیدمودیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی304-
جوادنوعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237-
مهدیامیرابادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی274-343-
محسنپوررضابیلندیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی314-
عباسخاشعی سیوکیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی278-
مهدیدستورانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی336-
یوسفرمضانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی276-
محمدحسیننجفی مودپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی274-299-
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹