۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
حسینبرزگر حاجی آباددانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومینگهبان44432202488
زینبعربی آیسکدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسمسئول دفتر16-
مهدیمحب راددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارشناس گروه برق3132732001
سید محمدشهرآشوبدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس امور فوق برنامه30-
منصورهعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس خدمات آموزشی18-
اصغرنوازندهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/حراستکارشناس28-
مجیدهایریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارپردازی31-
-نبی زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسفرهنگی17-
کاظمعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسانباردار22-
مجیدیزدان پناهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوستربیت بدنی و امور خوابگاه ها22-
نمایش ۷۵۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰