۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مجیدهایریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارپردازی31-
-نبی زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسفرهنگی17-
کاظمعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسانباردار22-
مجیدیزدان پناهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوستربیت بدنی و امور خوابگاه ها22-
سمیراپورمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشررئیس مرکز نشر کتابخانه مرکزی265131022651
نمایش ۷۶۱ تا ۷۶۵ مورد از کل ۷۶۵ مورد.

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۴۰۰