۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
فرشتهمرتضویمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس انتشارات265031022650
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات290131022901
محمودرضاتولامعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات290231022902
سیده فاطمهخراشادی زادهمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیمسئول اینترنت ،پشتیبانی سامانه تیکت291131022911
سیده سعیدهخراشادی زادهمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبانی سامانه تیکت291231022912
محمدیعقوبیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبانی فناوری اطلاعات291831022918
اعظمخیرآبادیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبانی اتوماسیون اداری,مسئول اینترنت293131022931
زهرااخلاقی رادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبان سامانه پویا و پورتال293231022932
کاظمآرمینمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارمسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید293331022933
مرتضیعباسیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی پست الکترونیک , پشتیبانی شبکه294131022941
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰