۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سید احمدموسویمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264831022648
فروزانامیاریمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264931022649
ماریامسیناییمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس انتشارات265031022650
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات290131022901
محمودرضاتولامعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات290231022902
سیده فاطمهخراشادی زادهمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیمسئول اینترنت ،پشتیبانی سامانه تیکت291131022911
مریمحسیناییمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبانی فناوری اطلاعات291231022912
محمد جوادصیدیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبان سامانه آموزش مجازی291531022915
محمدیعقوبیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبانی فناوری اطلاعات291831022918
اعظمخیرآبادیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبانی اتوماسیون اداری,مسئول اینترنت293131022931
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰