۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سید حسینموسویپردیس مهندسی/گروه مهندسی الکترونیککارشناس گروه635031026350
محسنمحبوبپردیس مهندسی/گروه مهندسی الکترونیککارشناس گروه635231026352
جوادحسین پورپردیس مهندسی/گروه مهندسی کامپیوترکارشناس گروه637031026370
حسنبصیرانی مقدمپردیس مهندسی/گروه عمرانکارشناس گروه641031026410
سیده نرجسلبافیپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیککارشناس گروه643031026430
طاهرهمجنونیپردیس مهندسی/گروه مهندسی معدنکارشناس گروه646031026460
حسنضیاءپردیس مهندسی/گروه مهندسی معدنکارشناس گروه649331026493
حسینعرفانیپردیس مهندسی/گروه مهندسی معدنکارشناس گروه649431026494
فهیمهخسرویدانشکده علوم پایه/گروه شیمیکارشناس گروه665031026650
افسانهاسدالهیدانشکده علوم پایه/گروه زمین شناسیکارشناس گروه668031026680
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۰