۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محمداسکندری ثانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615331026153
علیاشرفیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615431026154
امیراشرفیپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی643531026435
سید مهدیاصغریدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی619331026193
محمد رضااصغریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293-
فیصلاطمیناندانشکده علوم پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی662531026625
جواداطمیناندانشکده علوم پایه/گروه آمارعضو هیات علمی678431026784
حمیدرضاافشاریانمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره ساختمان و تاسیسات431531024315
اسمائیلافضل پورپردیس علوم رفتاری/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی691331026913
علیافضلیانمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهمسئول سلف و آشپزخانه مرکزی--
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰