۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مسعوداماندانشکده علوم پایه/گروه ریاضیعضو هیات علمی675331026753
فروزانامیاریمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264931022649
بهزادامیدی کاشانیپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی643731026437
حسنامیر آبادی زادهمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز423531024235
علیامیرآبادی زادهمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمسئول نقلیه423331024233
غلامحسینامیرآبادی زادهمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی424731024247
حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب کشاورزی-32350136
حسینامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
محمد حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب دام-32350136
مهدیامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه-32350331
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹