۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محمدعلیخالدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیکارشناس گروه613031026130
محمدباقرآخوندیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیمدیر گروه613131026131
عاطفهآجریدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613331026133
علیرضااسلامدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613431026134
سمیراپوردانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613531026135
زهراشیرزور علی آبادیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613631026136
سید حسنقالیبافاندانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613731026137
محمدباقرآخوندیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613831026138
راضیهآرزومنداندانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاکارشناس گروه615031026150
محمودفال سلیماندانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیامدیر گروه615131026151
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹