۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محسنخسرویمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیجمعدار413031024130
صدیقهخالصیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار411531024115
سیده زهرامیرعباسیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار411731024117
فاطمهرخشانیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار411831024118
مریمرحیمیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار412131024121
ملیحهرضاییمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار412331024123
مهدیهدایتیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار412431024124
سعیداسدالهی شیرگمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیحسابدار412531024125
سید علیاکبریمعاونت دانشجوییحسابدار501131025011
صادقبراتیمعاونت دانشجویی/مرکز مشاورهخدمات532931025329
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۶۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۰