۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
نرگساسدالهیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریرئیس گروه برنامه و بودجه109531021095
سکینهراستگوحوزه ریاست/مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری109331021093
حسینامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
محمدحسنعلی نیاپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیراننده پایه 2-32253680
سیدعلیرضاذوالفقاریپردیس مهندسیریاست630131026301
سید مرتضیموسویپردیس علوم پایهریاست660131026601
سید همایونفرهنگ فرحوزه ریاست/هیأت اجرائی جذبریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب103031021030
سید مهدیرحیمیحوزه ریاست/ هیات انتظامی اعضای هیات علمیریاست هیات انتظامی اعضای هیات علمی105231021052
محمودنخعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی مهندسی آبرییس اداره عمومی238-
حسنامامیدانشکده ادبیات و علوم انسانیرییس دانشکده610131026101
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۶۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۰