۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مسلمباشتنیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293-
سهرابمحمودیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی294-
طاهرهعاملی سرچاهیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس باغبانی295-
همایونفرهنگ فرپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی296-
غلامرضاامینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری29832254052
محمدسعادتیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی303-
سعیدمودیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی304-
سیدحسنحسینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30632254055
فاطمهزنگوئیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیماشین نویس30732254055
مهدیهکمیلی دوستپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارشناس خدمات آموزشی30832254055
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۶۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۰