۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
عباسعابدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیک263
علی اصغرابتهاجپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات322
محمدجوادمشاوری نیاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی5715
محسنخسرویپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستآبدارچی148
مهدیامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32350331
محمدحاجی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32253680
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
حسینامیرآبادیزادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی
حبیب الهکربلائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهآشپز443
سجادسرزهیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهاماکن و فضاهای ورزشی5215
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸