۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
حسنحسن زادهدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی480
علیحسن آبادیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی448
حسنحسن پوردانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی407
محبوبه ساداتحسین زادهدانشکده علوم/گروه زیست شناسیعضو هیات علمی301
سیدحسنحسینیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه معارف اسلامیعضو هیات علمی618
سیدمحمدحسینیدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی292
سیده عاطفهحسینیدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی309
محمدحسینحسینیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
سید جوادحسینی واشاندانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی
عبدالرحیمحقدادیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی639
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸