۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علینیک اخترپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
حمیدرضانیلی ثانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی1121
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی613
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستمسئول دفتر همکاری های علمی بین الملل326
حسیننوفرستیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی339
علی محمدنوفرستیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی277
جوادنوعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
حامدنوروزیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی632
زینبنوروزیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی625
غلامرضانوروزیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی337
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸