۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی310262166216
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/حوزه ریاستمسئول دفتر همکاری های علمی بین الملل326
حسیننوفرستیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264686468
علی محمدنوفرستیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی277
جوادنوعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
حامدنوروزیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262476247
زینبنوروزیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262446244
غلامرضانوروزیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264676467
هادینوروزیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیامین اموال310242494249
محمدصادقنوابیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی415
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۹