۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
کتایونحاتمیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیمدیر امور مالی32202092169
شهلااحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066427
فاطمهرحیم آبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مسئول مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066427
نصرترضائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییمددکار اجتماعی32202066427
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده32202044601
زلالهبیژنیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه تشکیلات و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری32202043147
افسانهاسدالهیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالیمسئول دفتر3220200610332202007
علیرضاخرد پژوهپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول دفتر310294159415
سید مجتبیحسینیدفتر نهاد رهبریمدیر اجرایی نهاد31029414941432202280
مرتضیمرادیدفتر نهاد رهبریمعاون نهاد310294139413
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹