۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
حسنفرسیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی541
حسناله رسانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره رسیدگی به اسنادکارشناس حسابداری4129
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32232254055
حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب کشاورزی32350136
حسنامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32350136
حسنبراتیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
حسنبصیرانی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران57032320552
حسنچهکندی نژادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
حسنحجتیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی347
حسنخراشادیزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییمتصدی امور دفتری32202116
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸