۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیحجازیانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومینگهبان246
علیرضاخسروی طناکپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیسرایدار32253680
فاطمهزنگوئیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیماشین نویس30732254055
محمدحسنعلی نیاپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیراننده پایه 232253680
صغریمودیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری24232254050
حسیننصرت خواهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیپیشخدمت316
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب کشاورزی32350136
حسینامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
محمد حسنامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیمراقب دام32350136
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸