۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
سیدمرتضیموسویپردیس علوم پایهریاست310266016601
حسیناقدامیحوزه ریاست/ هیأت اجرائی جذبریاست دبیرخانه هیأت اجرائی جذب310210391039
حسنامامیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرییس دانشکده310261016101
سعیدایل بیگیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرییس دانشکده310269016901
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنررییس دانشکده31027101710132227225
محمدحسینسالاری فرپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرییس دانشکده310268016801
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه31021000100032202008
سیده عاطفهحسینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانرییس گروه استعداد درخشان310234113411
محمدعلیرستمی نژادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیرییس گروه برنامه ریزی درسی310235113511
علیرضاخسروی طناکپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیسرایدار32253680
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹