۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
مصطفییعقوب زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی343
علییعقوبیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمهندس راه و ساختمان4311
محمدحسینیوسف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی346
فاطمهیوسف زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی284
سعیدیوسفیدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/گروه اکتشاف معدنعضو هیات علمی547
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی
زهرایوسفیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییرئیساداره رفاه دانشجویی37932202115
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده60132202044
الهامیوسفی روبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸