۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
علیحسن آبادیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264366436
جوادخادمپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264406440
خلیلخلیلیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیک310264556455
سعیدرهنماپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264566456
علیسعیدیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264456445
علیصفوی نژادپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264466446
سیده نرجسلبافیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیککارشناس گروه310264306430
سیدمجیدملک جعفریانپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264486448
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۸ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹