۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمد علیجعفریپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27532202138
علیرضاخرد پژوهپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمنشی دفتر مسئول نهاد26532202138
زهراقوامیپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری26532202091
جوادمحمدیپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمعاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری27032202091
حامدمزگی نژادپردیس شوکت آباد/دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس دبیرخانه272
حمید رضارویائیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیعضو هیات علمی6857
محمد علیرستمی نژادپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی6834
عباسفرجاد پزشکپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6915
محسنمحمد نیا احمدیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6917
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸