۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
منیرهترکاونیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیمسئول آموزش دانشکده علوم ورزشی6905
محسناردشیریپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/اداره امور عمومیمسئول خدمات6907
عباسفرجاد پزشکپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6915
محسنمحمد نیا احمدیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشی/گروه علوم ورزشیعضو هیات علمی6917
مرضیهثاقب جوپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی6919
مهتابناصحپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی6920
مهدیمقرنسیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی6921
ملیکامودیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی6924
پریوششیرزاییپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی6925
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸