۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمدعلی عباسیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655
محمدعلیقوی پنجهپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
سیدابوالقاسممحمدیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
عزیزهاحراری مقدم درمیانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیاپراتور رایانه657
امیدربیعی مطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
زهرابهفروزپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی667
سیده فاطمهفریدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمارمسئول دفتر667
هادیصمدیهءپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییکارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی32202066
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸