۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حسینامینی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیانباردار569
زهراانجیریمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس اتوماسیون310251415141
زهراانجیریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس خدمات دانشجویی413
ابوالفضلاکبرپورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
سیدعلیاکبریمعاونت دانشجویی/دفتر رییسحسابدار310250115011
محمداکبریپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی568
محمد قاسماکبریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی562
محمداکبری بورنگپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی31026838683832211001
محموداکرمیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجوییکارشناس امور مالی254
علیایزانلوپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی287
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹