۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
زهراقلی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسوول اداره دبیرخانه4224
معاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری4225
مجیدبابایی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری4226
مرتضیامامی نسبمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانینقلیه4233
رضاامینیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره تعمیرات و نگهداری4315
رضاجعفریمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره ساختمان و تاسیسات4314
محمد رضاشورستانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیرئیس اداره ساختمان و تاسیسات4312
محمدحسینصالحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیتکنیسین برق4318
مهدیعبدالهیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیکارشناس اداره تعمیرات و نگهداری4316
مهدیغلامیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیرئیس اداره تعمیرات و نگهداری4313
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹