۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سیدمهدیحسینیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/گزینشمدیر هسته گزینش32202170
محمدحقیقتدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
سیدحامدحمیدزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویی5713
محمد رضاخاکشورپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - قدرتکاردان
زهراخراسانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریکارشناس ارتباط با صنعت2123
فاطمه زهراخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس مسئول خدمات دانشجویی32202125
مریمخراشادی زادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس گروه آموزشی فیزیک
حسنخراشادیزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییمتصدی امور دفتری32202116
نسرینخرمن دارپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/نمایندگی دانشگاهمسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران2166406195
غلام حسینخسرویپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32229251
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸