۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
حسنحجتیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی347
حسنخراشادیزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییمتصدی امور دفتری32202116
حسنزنگوئیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمعاون مدیر4212
حسنسیروسی شهرستانکپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان655
حسنصمدیانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس امور قراردادها318
حسنضیاءپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی معدنکارشناس امور معادن582
حسنکاظمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی عمرانکارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران564
حسنملکیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس رفاه4219
حسنمهدیزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارشناس رفاه و بازنشستگان217
حسن رضاآرامجومعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس مسئول فرهنگی5720
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹