۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
سعیدایل بیگیپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرییس دانشکده310269016901
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی310261076107
نسرینبابائیانمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری310226422642
مجیدبابایی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیمتصدی امور دفتری310242264226
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنررییس دانشکده31027101710132227225
حسینبارانیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027164716432227225
مسلمباشتنیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
مهدیباغبان شوکت آبادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتراننده وسایط نقلیه322
قدسیهباقرزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی241
مریمباقریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات271
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹