۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
زهرابصیریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه امور هدایت استعدادهای درخشانکارشناس پژوهشی28432202259
علیبصیریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آموزشی ریاضیکارشناس گروه آموزشی ریاضی323
محمدعلیبهدانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
بهنازبهفروزپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
زهرابهفروزپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/اداره امور عمومیمتصدی امور دفتری و بایگانی667
احمدبهلگردیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی359
سیدابوالفضلبهلگردیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان44432202488
محمدبهنام فرپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
علیبهنام فردپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی550
حسنبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸