۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
سید رضافرزادفرمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیمسئول امور دفتری و بایگانی4319
علییعقوبیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیمدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی4311
سیده نرجسابطحیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4120
حسناله رسانیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4129
کیارشحاتمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4131
فاطمهرخشانی مقدممعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4118
سیدمحمدزجاجیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیرئیس رسیدگی4119
علیصفوی نژادمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیبایگان مالی4126
محمدرضاعلیزادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیمعاون مدیر مالی4112
زهراکریم پوراحمدیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مسئول4117
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹