۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
فاطمهگنجیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهسرپرست مجتمع آبی میلاد در بخش خواهران ، کارشناس واحد آموزش، کارشناس ورزش کارکنان ،کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی خواهران310252185218--roshanak.ganji[AT]yahoo.com
حمیدهمرکیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهورزش خواهران دانشجویی310252145214---
سیده عذرامیرکاظمیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمدیر تربیت بدنی و فوق برنامه310252115211--somirkazemi[AT]birjand.ac.ir
زهراانجیریمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهکارشناس اتوماسیون310251415141---
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه310251405140---
سید مرتضیقاسمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهمسئول اتوماسیون تغذیه310251435143---
مهدیعزیزیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هارئیس اداره خوابگاه310251305130--mazizi561[AT]yahoo.com
محمد رضاگنجیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هاخوابگاه برادران310251315131---
نسرینملک آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هاخوابگاه خواهران310251345134---
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه310251265126--refah[AT]birjand. Ac.ir
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۵۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹