۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
انسیهکریم پورفرددانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس مرتع و آبخیزداری
زهراکمال زاده کاخکیآموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور دانشجویی و آموزشیکارشناس خدمات آموزشی
مسعودگندمیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیکارشناس58320013
مهدیمحب راددانشکده فنی فردوسکارشناس برق
علی اصغرمودیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32430304
بتولمهربانحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس امور دانشجویی32254049
محمودنخعیدانشکده کشاورزی/گروه آموزشی مهندسی آبکارشناس آبیاری
ناصریاوری پورحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32229251
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸