۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
محمدرضاسعیدافخم شعراءپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی313-244
مهریسلیمی طبسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی244
رضاسندروسپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی243
محمدحسنسیاری زهانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32254052298-285
سیدمحمدحسینسیدکاشیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی449
امیرکیوانشفیعیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه کامپیوترعضو هیات علمی32732001-3
محمدعلیشمسی نژادپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی399
یاسمنشمشیرگرانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی342-240
علیشهیدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی32254056279-277
محمدشیواپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی447
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹