۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیرضاخسروی طناکپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیسرایدار32253680
سیدعلیخورشیدیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس حفاظت فناوری اطلاعات1112
اعظمخیرآبادیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس مسئول امور فناوری2931
سکینهراستگوپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارشناس امور اداری4215
فاطمهرخشانی مقدمپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابحسابدار4118
محمدرضائیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان58320537
منیرهرضائی فورگپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی آموزش عالی1120
مهدیریحانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیکارشناس تربیت بدنی5216
علیزال حسینیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دانشکده فنی فردوسمعاون اداری و مالی دانشکده
سیدمحمدزجاجیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره رسیدگی به اسنادرئیس اداره رسیدگی به اسناد4119
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸