۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
منصورهمحمدیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی4114
سیدسعیدموسویمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیرئیس اعتبارات4122
بی بی زهرامیرعباسیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیمسئول دفتر ریاست4113
حسیننخعی شاه محمودمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیجعمدار4128
مریمیعقوب زادهمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیرئیس دریافت وپرداخت4116
صدیقهخالصیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4115
مریمرحیمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4121
ملیحهرضاییمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4123
مهدیهدایتیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4124
سعیداسدالهی شیرگمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4125
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹