۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
فاطمهزنده دلپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجوییپرستار5413
حسنزنگوئیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستمدیر حراست4212
سپیدهسالاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهرئیس اداره کارگزینی و رفاه4213
معصومهسرفرازیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32437338
علیسطوتیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهکارگزین اعضای هیأت علمی4220
آسیهشنیدهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول امور آموزشی3512
محمد رضاشورستانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساترئیس اداره ساختمان و تاسیسات4312
سید محمدشهرآشوبدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس امور فوق برنامه
مریمشیدفرپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشی2006
پریوششیرزاییپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی6925
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸