۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
کیارشحاتمیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیکارشناس مالی310241314131
محمدحاجی پورمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس امور عمومی- کارشناس امور مالی- کارشناس کارپردازی310257195719
محمدامینحاجی زادهپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی310271637163
حسنحجتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام310231193119
محمدحجی پورپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی310261626162
مصطفیحدادمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیمسئول دفتر ریاست- کارشناس شوراهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه- دبیرخانه- دبیرخانه کمیسیون ماده یک31025711571132202123
وحیدهحسامیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی31027166716632227225
حسنحسن زادهپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264386438
علیحسن آبادیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264366436
زهرهحسن پور فردمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمعاون310252125212
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹