۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمد جوادذوقیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی573
میتراراستگومقدمدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی210
عمرانراستیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی614
مهدیراغبیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی521
محمدمهدیربیعهدانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
امیدربیعی مطلقدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
سیدمهدیرحیمیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی642
مسلمرستم پوردانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی233
محمدعلیرستمی نژاددانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی219
علیرضائیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸