۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۷۶۰ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمد جوادذوقیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی573
میتراراستگومقدممعاونت دانشجویی/مرکز مشاورهمسئول مرکز5311
عمرانراستیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی614
مهدیراغبیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی521
محمدمهدیربیعهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی237
امیدربیعی مطلقپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی658
سیدمهدیرحیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی642
مسلمرستم پورپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه مرتع و آبخیز داریعضو هیات علمی233
محمدعلیرستمی نژادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیرییس گروه برنامه ریزی درسی3511
علیرضائیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸