۱۱۸ دانشگاه بیرجند

پیش شماره VOIP دانشگاه بیرجند: 3102-056


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
حسینفضائلی مقیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی396
حسینکوهستانی اندرزیپردیس شهدا/دانشکده هنر/گروه باستان شناسیعضو هیات علمی256
حسینمهدیزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی217
حسیننعیمی پوریونسیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه علوم دامیعضو هیات علمی32254041
حسیننوفرستیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی339
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی613
حسیناخلاقیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارپرداز4228
حسینامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیراننده تراکتور24732254057
حسینامیرآبادیزادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی
حسینامینی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیانباردار569
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹