۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۸۰۷ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
حمیدگوهری منشپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی264
محسنمبارکیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی633
محسنمجتهدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی291
محمدحسنمجیدیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - مخابراتعضو هیات علمی498
احسانمحتشمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی569
محسنمحمدنیااحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی227
ابراهیممحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی630
سیدسعیدمحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه زمین شناسیعضو هیات علمی351
شکرالهمحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی269
عباسمحمدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمی303-264
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹