۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
فاطمهابراهیمیدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
زهرااحمدی بروغنیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
سیدیوسفاحمدی بروغنیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی481
سیدسعیدرضااحمدی زادهدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312
محمدرضااسدی یونسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیعضو هیات علمی21432211001
امیرحسناسعدیانآموزشکده کشاورزی سرایان/گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی32904491-2
محمداسکندری ثانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی641
علیرضااسلامدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی625
مرتضیاسمعیل نژاددانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی621
امیراشرفیدانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸