۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش5410
جوادآشوریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس امور مالی6807
محمدرضاآقاابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
عالیهآکارپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه آموزشی علوم تربیتیکارشناس گروه علوم تربیتی6830
محسنآیتیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه3001
علی اصغرابتهاجپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات322
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
فاطمهابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
قدرت اللهابراهیمیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان277
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸