۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مهدیامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32350331
محمدحاجی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32253680
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی32253680
حسینامیرآبادیزادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی
حبیب الهکربلائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهآشپز443
حوزه ریاست/دفتر ریاستاتاق جلسات310210021002
سجادسرزهیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهاماکن و فضاهای ورزشی310252155215
هادینوروزیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیامین اموال310242494249
ابراهیمامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال241
علیرضاآتش فرازمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی310242504250
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۹