۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
علیاشرفیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی522
سیدمهدیاصغریدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی287
محمد رضااصغریدانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی293
جواداطمیناندانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی218
فیصلاطمیناندانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی212
حسیناقدامیدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی276
ابوالفضلاکبرپوردانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی523
محمداکبریدانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی568
محمد قاسماکبریدانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی562
محمداکبری بورنگدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی20832211001
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸